Development of high-tech services: methodology research


  • N.P. Meshko Oles Honchar Dnipropetrovsk National University https://orcid.org/0000-0002-5038-268X
  • D.M. Shchytov Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Keywords: export potential of country, knowledge-intensive services, estimation of competitiveness of national economies, the basic factors of forming of export potential of knowledge-intensive services

Abstract

There was considered the methodological bases of research of sphere of knowledge-
intensive services in the context of global economic integration. There was determined the essence of export potential of country in sphere of knowledge-intensive services (KIS). International approaches of estimation of competitiveness of national economies are considered. The basic factors of forming of export potential of knowledge-intensive services of national economy are investigational. The intercommunication of factors of forming of export potential of knowledge-intensive services and competitiveness of national economies are grounded

Downloads

Download data is not yet available.

References

Мельник Т. Г. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз [Електронний ресурс] / Т. Г. Мельник // Режим доступу: nbuv.gov.ua .

Рокоча В. В. Міжнародна економіка : навч. посіб.: у 2 кн. Кн.1: Міжнародна торгівля: теорія та політика / В. В. Рокоча. – К. : Таксон, 2000. – 320 с.

Пепа Т. В. Експортний потенціал харчової промисловості: потужність та рівень використання / Т. В. Пепа // Економіка промисловості України. – Зб. наук. пр. – К. : РВПС України НАН України. – 2000. – С. 273–279.

Юхименко В. В. Експортний потенціал України / В. В. Юхименко // Політика і час. – 2001. – № 12. – С. 35–41.

Байрак В. М. Організаційно-економічні механізми підвищення експортного потенціалу інвестиційного комплексу України : автореф. дис. канд екон. наук: 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг»/ В. М. Байрак. – Укр. акад. зовніш. торгівлі. – К., 2002. – 18 с.

Крушніцька Г. Б. Експортний потенціал регіону та шляхи покращення його використання (на прикладі Чернівецької області): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Г. Б. Крушніцька – Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2001. – 19 с.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : підруч. / С. І. Дорогунцов, Т. А. Заяць, Ю. І. Пітюренко та ін. ; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С. І. Дорогунцова. – К. : КНЕУ, 2005. – 988 с.

Фомишин С. В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий : учеб. пособ. – Херсон : Олди-плюс, 2002. – 560 с.

Голіней С. В. Державне регулювання експортного потенціалу України / С. В. Голіней // Механізм збалансованого розвитку промислового виробництва. – К., 2005. – С. 130–139.

Сутнісні характеристики експортного потенціалу / Н. М. Тюріна, Є. О. Шелест // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Т. 3, № 4. – С. 189–194.

Мацько Т. О. Експортний потенціал України в умовах формування регульованих ринкових відносин / Т. О. Мацько // Проблеми формування ринкової економіки : між-вуз. наук. зб. – К. 1994. – № 3. – С. 183–188.

Райзенберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзенберг, Л. Ш. Лозовський, Е. Б. Стародубцева. – М. : Инфра-М, 1996. – 496 с.

Онищенко В. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної діяльності / В. Онищенко // Економіка України. – 1996. – № 2. – С. 14–23.

Шелест Е. О. Експортний потенціал машинобудування: методика дослідження його оцінки / Е. О. Шелест // Економічний простір. – 2011. – № 52. – С. 41–51.

Кровяков А. А. Об одном подходе к оценке объема рынка интеллектуальных деловых услуг [Електронний ресурс] / А. А. Кровяков // Режим доступу: isuct.ru .

Дьомін С. С. Кількісна оцінка експортного потенціалу регіону [Електронний ресурс] / С. С. Дьомін // Режим доступу: nbuv.gov.ua

Козьменко С. М. Методичні підходи оцінки експортного потенціалу інновацій машинобудування [Електронний ресурс] / С. М. Козьменко, С. І. Колосок // Режим доступу: dspace.uabs.edu.ua .

Лук’яненко Д. Г. Глобальна економічна інтеграція : моногр. / Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2008. – 242 с.

Felix B. Employment and earnings in high-tech sectors / B. Felix // Science and Technology. – 2007. – № 32. – P.1–7.

Всесвітній економічний форум (World Economic Forum) [Електронний ресурс] // Режим доступу: weforum.org .

Міжнародний інститут розвитку управління (International Institute for Management Development) [Електронний ресурс] // Режим доступу: imd.org .

Дослідний центр міжнародної конкурентоспроможності (Centre for International Competitiveness) [Електронний ресурс] // Режим доступу: cforic.org .

Дослідний центр «The Economist Intelligence UniEconomist Intelligence Unit for BSA» [Електронний ресурс] // Режим доступу: globalindex11.bsa.org .

Міжнародна консалтингова компанія «A. T. Kerney» [Електронний ресурс] // Режим доступу: atkearney.com .

Світовий Банк (World Bank) [Електронний ресурс] // Режим доступу: worldbank.org .

Міжнародна консалтингова компанія «The Boston Consulting Group (BCG) [Електронний ресурс] // Режим доступу: bcg.com .

Міжнародна дослідницька структура «EFD – Global Consulting Network» [Електронний ресурс] // Режим доступу: innovationfordevelopmentreport.org .

Міжнародна бізнес-школа і дослідний інститут «INSEAD» [Електронний ресурс] // Режим доступу: globalinnovationindex.org .

Ініціатива Европейської комісії «PRO INNO Europe» [Електронний ресурс] // Режим доступу: proinno-europe.eu .

Міжнародна компанія «Heidrick & Struggles» [Електронний ресурс] // Режим доступу: globaltalentindex.com .

Міжнародна компанія «General Electric» [Електронний ресурс] // Режим доступу: ge.com .

Світова організація торгівлі (WTO) [Електронний ресурс] // Режим доступу: wto.org .

Статистична комісія ООН (UNSD) [Електронний ресурс] // Режим доступу: unstats.un.org .

Міжнародний валютний фонд (IMF) [Електронний ресурс] // Режим доступу: imf.org .

Організація країн економічного співробітництва (OECD) [Електронний ресурс] // Режим доступу: oecd.org .

Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах-членах ЄС / [Ю. Капіци, Х. Лео, Д. Луценко.]; за ред. Г. Авігдора. – К. : Фенікс, 2011. – 704 с.

Європейська комісія (European Commision) [Електронний ресурс] // Режим доступу: ec.europa.eu .
Published
2013-03-15
How to Cite
Meshko, N., & Shchytov, D. (2013). Development of high-tech services: methodology research. European Journal of Management Issues, 21(2), 80-88. https://doi.org/10.15421/191312