Innovative development of information

  • O. M. Sazonets Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Keywords: innovation, information sector, information society, international corporation

Abstract

Innovation processes, research intensity of production in the economy of Ukraine and the world is studied. The analysis of the information field as innovation priority sectors is submitted. Development process of global information society is presented. Development prospects of information processes of society are given

Downloads

Download data is not yet available.

References

Загальна декларація прав людини // Офіційн. вісник України. – 2008. – 15 груд. (№ 93). – С. 89. – Ст. 3103.

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98 // Відомості ВРУ. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.

Бази даних. Терміни та визначення: ДСТУ 2874–94. – К. : Держстандарт України, 1995. – 32 с.

Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особисто-го характеру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: coe.kiev.ua .

Конвенція про кіберзлочинність // Офіційн. вісник України. – 2007. – 10 верес. (№ 65). – С. 107. – Ст. 2535.

Окінавська Хартія Глобального Інформаційного Суспільства [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: nsf.gov ".

Винарик Л. С. Онлайновый электронный рынок: становление, проблемы / Л. С. Винарик, А. Н. Щедрин, Н. Ф. Васильев. – Донецк: Ин-т экономики промышленности, 2003. – 76 с.

Глобалізація і безпека розвитку: монографія / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.; за наук. ред. О. Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с.

Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг: навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.

Завгородний В. П. Методологические проблемы автоматизации учета / В. П. Завгородний // Бухгалт. учет и аудит. – 1994. – № 12. – С. 6.

Кастельс М. Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура: пер. с англ. / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с. – С. 51.

Курмаєв П. Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні / П. Ю. Курмаєв // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – 2006. – Т. 2, № 211. – С. 373–379.

Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку освіти в Україні в умовах створення суспільства, побудованого на знаннях / І. Ю. Матюшенко // Економіка розвитку. – 2006. – № 1. – С. 48–54.

Рожнов В. С. Автоматизированные системы обработки экономической информа-ции / В. С. Рожнов. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 272 с.

Чухно А. А. Твори: у 3 т. – Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка: тео-рія і практика / А. А. Чухно. – К. , 2006. – 512 с.

Байков В. Д. Интернет: поиск информации и продвижение сайтов / В. Д. Байков. – СПб. : БХВ-Санкт-Петербург, 2000. – 288 с.

Лазарев И. А. Новая информационная экономика и сетевые механизмы разви-тия / И. А. Лазарев, Г. С. Хижа, К. И. Лазарев. – М. : Издат.-торг. корпорация «Дашков и К*», 2010. – 244 с. – С. 148–156.

Щедрин А. Н. Электронные информационные ресурсы в информационной экономике / А. Н. Щедрин. – Донецк : Ин-т экономики промышленности, 2003. – 232 с.

Community measure [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ec.europa.eu .

The National Research and Education Network [Електронний ресурс]. –Режим до-ступу: ericdigests.org .

Published
2012-03-05
How to Cite
Sazonets, O. M. (2012). Innovative development of information. European Journal of Management Issues, 20(1), 30-38. https://doi.org/10.15421/191205