Commercialization of scientific and technological developments in terms of post-industrial society

Keywords: commercialization, scientific and technical development, object, subject and process of commercialization, higher colucational institutions, economic development, postindustrial society

Abstract

The article present the global trend of innovative development, a study of methodological foundations of commercialization of scientific and technical elaborations, the role and importance of higher education in the process of commercialization of scientific and technical elaborations at post-industrial society

Downloads

Download data is not yet available.

References

Phelps E.S. Macroeconomics for a Modern Economy: Prize Lecture (8.12.2006) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nobelprize.org – Community of Nobel Prize

Манцуров І. Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни: монографія / І. Г. Манцуров. – К. : КНЕУ, 2006. – 392 с.

Drucker P.F.Post capitalist society: Book summary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vedpuriswar.org .

Єгорова Т. Проблеми комерціалізації науково-технічних розробок / Т. Єгорова // Інтелектуальна власність. – 2001. – № 12. – С. 23–25.

Комков Н. И. Требования и условия оценки эффективности бизнес-инноваций в условиях рыночной конкуренции / Н. И. Комков, Г. Г. Балаян, Н. Н. Бондарева // Науч. тр. ИНП РАН; под ред. А. Г. Коровкина. – М. : Макс-Пресс, 2005. – С. 38–44.

Ляшенко О. М. Комерціалізація та трансфер технологій: категорії та методи інноваційної діяльності / О. М. Ляшенко // Інноваційна економіка: всеукр. наук.-виробничий журн. – 2010. – № 4. – С. 8–13.

Федулова Л. І. Правові умови забезпечення комерціалізації результатів науково-технологічної діяльності на регіональному рівні / Л. І. Федулова // Вісник Нац. юрид. академії України ім. Ярослава Мудрого. – 2011. – № 2. – С. 122–134.

Журавлев В. А. Классический исследовательский университет: концепция, признаки, региональная миссия / В. А. Журавлев // Университетское управление: практика и анализ. – 2000. – № 2. – С. 25–31.

Перерва П. Г. Розвиток організаційних структур трансферу технологій в ВНЗ (комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності) / П. Г. Перерва, А. В. Косенко, О. П. Ко-сенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4, т. 2. – С. 147–154.

Совершина І. О. Шляхи комерціалізації університетських розробок: проблеми і вирішення / І. О. Совершина, С. Ю. Бут // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 28–34.

Федоров М. П. Роль университетов в инновационной экономике / М. П. Федоров // Инновации. – 2007. – № 2. – С. 71–75.

Чупров А. Н. Университет как базовая структура интеграции образования, науки и производства / А. Н. Чупров // Материалы Первого инновационного форума Содружества независимых государств «Международное инновационное развитие и инновационное сотрудничество: состояние, проблемы и перспективы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ee.org.ua .

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посібник; за ред. Є. П. Качана. – К.: ВД «Юрид. книга», 2005. – 704 с.

Яценко Н. Инновационное развитие: венгерский опыт и украинские реалии / Н. Яценко, Ю. Сколотяный // Зеркало недели. – 2007. – № 5.

Коломієць А. Шлях інновацій? Пріоритети технологічної незалежності та виживання національної економіки // Дзеркало тижня. – 2011. – № 14. – С. 10.

Building Knowledge Economies: Opportunities and Challenges for EU Accession Countries: Final Report of the Knowledge Economy Forum. – P., 2002, February 19–22.

Розширюючи горизонти інновацій. Переосмислення ролі держави в країнах з перехідною економікою в регіоні Європи та Центральної Азії: доповідь Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: wb.org – World Bank.

Зинов В. Г. Управление интеллектуальной собственностью / В. Г. Зинов. – М.: Дело, 2003. – 512 с.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах гло-балізаційних викликів / авт.-упоряд. Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко. – К: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

Commercialize [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dictionary.reference.com – World English Dictionary.

Published
2012-06-06
How to Cite
Pirog, O. V. (2012). Commercialization of scientific and technological developments in terms of post-industrial society. European Journal of Management Issues, 20(1), 58-67. https://doi.org/10.15421/191208