(1)
Steblianko, I. O.; Doroshkevych, V. I. Innovation-Investment Mechanisms of Regulation of Economic Security of the State. EJMI 2017, 25, 154-161.