«Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій» – наукове видання, у якому вміщено результати науково-практичних досліджень фахівців, науковців, здобувачів наукових ступенів і звань із питань сучасного розвитку та формування теоретико-методологічних положень менеджменту інновацій, інноваційного розвитку країн світової економіки в умовах глобалізації, розвитку міжнародної інноваційної діяльності й науково-технологічного обміну.

Вісник включено до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, згідно з наказом МОН України № 747 від 13.07.2015 р.

Усім статтям Віснику присвоюється DOI ідентифікатор, який дозволяє однозначно ідентифікувати працю автора в мережі Інтернет.

У зв’язку із присутністю у МНБД, індексуванням Вісника міжнародними пошуковими системами та підвищенням вимог до оформлення наукового матеріалу, редколегія Вісника формалізує вимоги до видання для ефективного розповсюдження матеріалів у світовій мережі Інтернет та приєднання до Scopus.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

Редакційна колегія постійно приймає оригінальні, без елементів плагіату, раніше не публіковані наукові статті за результатами досліджень оглядово-узагальнюючого, проблемно-дослідницького характеру або з розв’язком конкретної наукової задачі.

Стаття має бути написана спеціально для видання «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій» англійською, українською або російською мовами докторами наук, спільно з докторами наук та всіма іншими за рекомендацією доктора економічних наук.

При відборі статей до поточного випуску перевагу надають англомовним статтям докторів наук та спільним статтям авторів з двох та більше країн.

Обсяг наукової праці 15-30 сторінок у форматі А4, кегль – 14, шрифт – Candara, інтервал – 1, поля: верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм; ліве – 20 мм; праве – 20 мм.

 Переноси не використовують. Розрізняють «дефіс» і «тире». Залишають пробіл між ініціалами і прізвищем, між словами (числами) і тире.

Табличний і графічний матеріал (у чорно-білій палітрі, кегль – 8, шрифт – Candara, інтервал – 1) повинен мати номер та назву. Номер і назву таблиці розміщують по центру над таблицею, номер і назву рисунка – по центру під рисунком. Файл, в якому будувався графічний об’єкт (excel), надсилати на електронну адресу редколегії разом із текстом авторського рукопису.

 Редакційна колегія рекомендує при написанні статті дотримуватися такої структури:

1. На першій сторінці вказують УДК.
 
2. На наступному рядку – назву статті українською, російською і англійською мовами.
 
3. Потім - прізвище, ім’я та по батькові автора, посада, місце роботи, країну українською, російською і англійською мовами, контактний телефон, електронну адресу.  

4. Через пустий рядок – анотації українською, російською і англійською мовами.
 
Анотація (до однієї сторінки тексту кожною мовою) відображує структуру рукопису за обов’язковими елементами та має містити вступ, мету, методологію, результати дослідження (використовують терміни здійснено, наведено, сформульовано, з’ясовано, охарактеризовано, доведено, виявлено, оцінено, запропоновано, розроблено рекомендації, пропозиції, та ін.), формулювання наукової новизни дослідження, висновки (види ефектів, оцінки, рекомендації, пропозиції, гіпотези, описані у статті), опис практичної цінності та можливостей застосування результатів дослідження, перспективи подальших досліджень.
 
5. Інформація про виконання дослідження у межах держбюджетної теми та фінансування. Якщо дослідження виконано у межах держбюджетної теми або фінансувалося за рахунок фонду (наприклад, TEMPUS), про це вказують останнім реченням у анотації.

6. Ключові слова. Подають на наступному рядку – до 5 слів (по ширині, кегль 9, курсив) українською, російською і англійською мовами. Ключові слова не повторюють слова назви наукової статті (дослідження).

7. JEL-коди ключових слів. JEL Сlassіfіcatіon Сodes – всесвітньо визнана система кодів (Тематичний класифікатор) для позначення тематики публікацій з економіки, розроблена Journal of Economic Literature (JEL) та подана на сайті Американської економічної асоціації. Кожному ключовому слову потрібно проставити код відповідно до JEL Classification Codes та розмістити нижче ключових слів через кому в рядок). Наприклад:

JEL Сlassіfіcatіon: C19, C25, K31.

8. Текст статті з результатами дослідженнярозміщують через рядок.

Текст статті повинен відповідати вимогам ВАК України (постанова Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.) і мати такі обов’язкові елементи:

1) Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок з останніми дослідженнями, важливими науково-практичними завданнями, критичний аналіз із посиланнями на першоджерела, визначення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено дослідження);

2) Постановка завдання (формулювання мети написання статті за результатами дослідження).

3) Методи та інформаційні джерела дослідження (конкретизація методів із визначенням об’єкту та доцільності їх застосування при дослідженні, інформаційна база, яку використано при проведенні дослідження);

4) Результати (викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів, їх обговорення і порівняння);

5) Висновки (наведення оцінок, пропозицій, гіпотез, описаних у статті, конкретизація сутності ефекту від результатів наукового дослідження – соціальний, економічний та інші, наукової новизни, опис практичної цінності та можливості застосування результатів дослідження, перспектив подальших розвідок за темою дослідження).

9. References. Бібліографічні посилання включають літературні та інші джерела інформації. Кількість посилань – не менше 10 переважно з терміном до 5 років; 50 або більше % посилань повинні мати ідентифікатор DOI. Перевагу у цитуванні надавати англомовним публікаціям.

Бібліографічні посилання оформляють із наскрізною нумерацією позицій. Посилання на інформаційні джерела в тексті подають у квадратних дужках: (номер позиції), або (номер позиції бібліографії «кома» номер сторінки), або (номер позиції бібліографії «кома» номер сторінки «крапка» з «комою» номер позиції чергової бібліографії «кома» номер сторінки), або (від номера позиції тире до номера позиції), або (номер позиції «крапка» з «комою» номер позиції), або (номер позиції бібліографії «кома» номер сторінки тире номер сторінки).

Через рядок указують назву розділу публікації – «References» та далі з нового рядка – транслітеровані латиницею бібліографічні посилання в міжнародному стилі оформлення АРА (American Psychological Association Style).

Онлайн-генератор бібліографічного опису в стилі MLA і APA. Досить вказати тільки ISBN або URL джерела. Також на сайті можна заповнити форму й згенерувати описи використаної літератури в форматах MLA 7TH ED, APA 6TH ED, TURABIAN, CHICAGO.
 
10. Відомості про авторів. Вказують додатково на окремій сторінці файлу тексту статті. Вони містять:

1) українською, англійською та російською мовами прізвище, ім’я та по-батькові, назву статті, науковий ступінь і вчене звання, посаду, місце роботи із зазначенням міста й країни, де розташований заклад;

2) українською та мовою країни автора адресу для надсилання авторського примірника «Вісника»;

3) контактний телефон, електронну адресу.

Перед відправкою автори здійснюють самоперевірку тексту наукової статі на:

1. Плагіат. Україно та російськомовні тексти статті перевіряють на плагіат за допомогою програми eTXT Антиплагиат, що є необхідною умовою для передачі статті для подальшого рецензування. Рівень індивідуальності дослідження – не нижчий 80% за глибокою перевіркою при стандартних установках програмного модулю.

2. Науковий стиль викладення матеріалу.

3. Тавтологію – повторювання у тексті.

4. Універсальність викладення матеріалу (читабельність). Текст статті має легко та просто сприйматися, не бути переобтяженим абревіатурами, спеціальною вузькопрофільною термінологією або такою, що не набула міжнародної адаптації. Речення мають бути простими, лаконічними і нести завершений зміст.

5. Кількість посилань на статті та наукові матеріали з ідентифікатором DOI (не менше 50 %).

6. Відповідність вимогам видання.

 Перевіряйте статті на наявність помилок.

Помилки, що виникють у поданих рукописах:

 1. Посилання на таблицю або рисунок наводять у вигляді окремого речення. Треба це посилання пов’язати з іншим текстом.
 2. Використовують у реченнях «зайві» слова і вирази. Усього зайвого треба уникати. Керуйтеся правилом: «Якщо слово з речення можна викинути і при цьому зміст не втрачено – слово треба викинути». Це саме стосується і більших за обсягом фрагментів тексту.
 3. Не вірно вказують одиниці виміру. Системні одиниці виміру системи СІ наводять без крапки (м, г, га, моль), а нестандартизовані одиниці – за скороченнями (екз./м2 тощо).
 4. Треба розрізняти символи «—», «–» та «-». Перший із них у рукописах не використовують.
 5. Більшість редакторських правок обумовлені невірним вживанням слів «в», «у», «і», «та», «з», «із», «зі».
 6. У статтях не використовують вирази «на протязі» – заміняємо «протягом», «найбільш потужний» – «найпотужніший», «система міста Києва» – «система міста Київ».
 7. Зайве використання слова «було». Треба уникати слова «було»: без нього, зазвичай, зміст речення не зміниться.
 8. Скорочення наукових термінів у статті треба звести до мінімуму.
 9. Назви таблиць і рисунків (та примітки до них) повинні бути «вичерпними». Читач не повинен додатково перечитувати «Матеріал і методи досліджень» або назву роботи, щоб розібратися у змісті таблиці чи рисунка.
 10. Статті найчастіше відхиляються редколегією через відсутність статистичного опрацювання первинних даних (загальні вимоги до фахових публікацій).
 11. Не рекомендовано вживати в тексті пасивний залог: «проби відбиралися», замість цього – «проби відбирали»; «дослідження здійснювалися» – «дослідження здійснили».
 12. Якщо виникають питання щодо оформлення чи представлення певних даних у статті – можна брати зразок останнього номеру журналу.
 13. Відсутня можливість редагування рисунків, таблиці, формул, наведених у роботі. Необхідно надати редакції змогу їх редагувати. Усі таблиці формують в Exel.

Автори, для яких англійська мова не є рідною та спочатку готують статті українською або російською мовами та потім перекладають англійською, до редакційної колегії подають спочатку чернетку статті українською або російською мовою, а потім здійснюють переклад. Редакція надає допомогу в науковому перекладі текстів англійською, українською, російською мовами відповідно вимог міжнародних наукових видань.

Авторські рукописи і відомості про авторів (одним файлом), файл графічних об’єктів надсилають на електронну адресу наукового видання European.jmi@gmail.com.

Авторські рукописи обов’язково проходять процедуру сліпого внутрішнього й зовнішнього рецензування. Рукописи, що не відповідають профілю видання або вимогам, наведеним вище, редакційна колегія повертає на доопрацювання або відхиляє.

Відповідальність за зміст рукопису і достовірність наукової інформації (точність назв, прізвищ та цитат) несуть автори. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії.

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати статті в ході підготовки випуску журналу до друку.

Подані редколегії матеріали до публікації не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях.

 Публікація у виданні є платною. Після рецензування і прийняття рукопису до друку автору надсилають інформацію стосовно вартості публікації.

Після прийняття статті до публікації (стаття пройшла перевірку на плагіат та внутрішнє рецензування) до редакційної колегії надсилають скановану квитанцію про оплату послуг публікації.

 Телефони для довідок в Україні:   +38 056 373 12 16;    +38 067 566 27 24.

Сподіваємось на плідну співпрацю.

Редколегія «Вісник Дніпропетровського університету.

 Серія: Менеджмент інновацій»

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

(краткий перевод О.В. Кириллова, к.т.н., заведующей отделением ВИНИТИ РАН, члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS.

 Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему работы, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию .

Оно должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, реферативной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать полный текст.

Авторское резюме включает:

1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена только в том случае, если она связана контекстом с целью.

2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:

– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве

руководства;

– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);

– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техническую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», «например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefits of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично вытекать один из другого;

–необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. "The study tested", но не "It was tested in this study" (частая ошибка российских аннотаций );

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероятнее всего, будут длиннее, чем обычно.

Примеры, как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&

 Как видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.

На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи) http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSESSID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1

 http://www.library.gov.ua/images/files/gost71.pdf