Gladchenko, A. Y., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine