Shchytov, D.M., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine