Akhmetova, Gulistan, Aktyubinsk Regional State University K. Zhubanov, Aktobe, Republic of Kazakhstan, Kazakhstan