Privarnikova, I. Y., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine