Kostiuchenko, M. K., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine