Kalnitskaya, M. O., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine