Yefremova, M. O., Dnepropetrovsk National University of Oles Gonchar, Ukraine