Dzhusov, O. A., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine