Finagina, O. V., Cherkassy State Technological University, Cherkasy, Ukraine, Ukraine