Maruhlenko, O. V., Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine