Dzhusov, O.A., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine