Pryz, O.V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine