Lygina, Olga, Aktobe University S. Baisheva, Aktobe, Republic of Kazakhstan, Kazakhstan