Tsyganov, S. A., Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine