Grynko, Tatyana V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine