Sizonenko, V. A., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine