Apal'kova, V. V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine