Bogodistov, Yevgen, Neu-Ulm University of Applied Sciences, Germany