Makasheva, Zhumagul, Aktyubinsk Regional State University. K. Zhubanov, Aktobe, Republic of Kazakhstan, Kazakhstan