Lyzunova, Anna, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine