Gorovyi, Dmytro Anatoliiovich, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine, Ukraine