Okech, T. C, United States International University-Africa, Nairobi, Kenya, Kenya