Okech, T. C., United States International University-Africa, Nairobi, Kenya, Kenya