Okech, Timothy Chrispinus, United States International University-Africa, Nairobi, Kenya, Kenya