Bogodistov, Yevgen, Frankfurt School of Finance & Management, Germany