- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Macharia, Jimmy, United States International University-Africa, Nairobi, Kenya
Machek, Martin, University of Economics, Prague, Czech Republic
Makasheva, Zhumagul, Aktyubinsk Regional State University. K. Zhubanov, Aktobe, Republic of Kazakhstan
Makohon, Y. V., Донецький національний університет
Malyshko, U. D., Oles Honchar Dnepropetrovsk National University, Dnipro
Man, Fuat, Sakarya University, Serdivan, Turkey
Maruhlenko, O. V., Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv
Medvedkin, T. S., Донецький національний університет
Meshko, N. P., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Meshko, N. P., Dnepropetrovsk National University of Oles Gonchar
Meshko, N. P., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Meshko, N. P., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Meshko, N.P., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Mihaylenko, Olga G., Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
Mokiy, A. I., Запорізький інститут економіки і інформаційних технологій
Mokiy, O. А., Львівський інститут менеджменту
Moormann, Jürgen, Frankfurt School of Finance & Management
Moormann, Jürgen, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt a.M., Germany
Mugo, Peter, United States International University-Africa, Nairobi, Kenya
Mulolli, Enis, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

1 - 20 of 20 items